Enter your keyword

Laatst bijgewerkt: November 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Studio Moonsite en een opdrachtgever, waarop Studio Moonsite deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

De door Studio Moonsite gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Studio Moonsite is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Studio Moonsite zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Moonsite het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Moonsite aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio Moonsite worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Moonsite zijn verstrekt, heeft Studio Moonsite het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Studio Moonsite is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Moonsite is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Studio Moonsite de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Studio Moonsite derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Studio Moonsite zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Studio Moonsite de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Studio Moonsite daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Studio Moonsite geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Studio Moonsite kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Studio Moonsite zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Studio Moonsite verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Studio Moonsite door hem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Studio Moonsite behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Eigendomsbepaling

1. Alle door Studio Moonsite geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van Studio Moonsite tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.

2. Eventuele ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven eigendom van Studio Moonsite. In geen geval kan de opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van de samenwerking mag de opdrachtgever onder geen beding nog gebruik maken van de door Studio Moonsite ontwikkelde broncode.

3. De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. Studio Moonsite mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch deze doorgeven aan derden.

4. Indien de samenwerking door één van de partijen wordt stopgezet en al de openstaande facturen voldaan zijn, zal Studio Moonsite de opdrachtgever een elektronische lijst (in Excel of tekstbestand, al naar gelang de keuze van de opdrachtgever) bezorgen met alle gegevens van de opdrachtgever uit de database, waarna Studio Moonsite deze gegevens permanent zal verwijderen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers.

5. Onder alle opgeleverde websites, webwinkels en applicaties heeft Studio Moonsite het recht de tekst ‘Designed by Moonsite’ te plaatsen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste vier weken in acht te nemen.

2. In geval van tussentijdse opzegging heeft Studio Moonsite naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, gebaseerd op de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Studio Moonsite op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Studio Moonsite ter kennis gekomen omstandigheden Studio Moonsite goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Studio Moonsite opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel naar het oordeel van Studio Moonsite onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Studio Moonsite bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Studio Moonsite schadevergoeding te vorderen. lndien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Studio Moonsite zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Studio Moonsite bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Gebreken: klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Studio Moonsite.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Studio Moonsite de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Studio Moonsite slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 7 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en kosten van derden.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Studio Moonsite, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en kosten van derden.

5. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. De termijnen en bedragen zijn nader overeen te komen door Studio Moonsite en Opdrachtgever. Zie ook artikel 18. (Aanbetaling).’

6. Indien Studio Moonsite met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Studio Moonsite niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Studio Moonsite mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld en als hij daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.

7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 13. Betaling

1 . Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever ín gebreke of ín verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: – over de eerste € 6.500,- 15% – over het meerdere tot € 13.000,- 10% – over het meerdere tot € 32.500,- 8% – over het meerdere tot € 130.000,- 5% – over het meerdere 3%. Indien Studio Moonsite aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De opdrachtgever is jegens Studio Moonsite de door Studio Moonsite gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aan toont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Studio Moonsite en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Studio Moonsite is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Studio Moonsite of haar leidinggevende (n) dan wel ondergeschikte(n). De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag. Er zijn nuanceringen mogelijk: – de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten; – de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van niet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een andere aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming); – de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslimiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).

Artikel 16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Studio Moonsite blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Studio Moonsite en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Aanbetaling

Studio Moonsite hanteert bij offertes boven de € 100,- een aanbetaling van 40% voorafgaand aan de start van de opdracht. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na het tekenen van de offerte overgemaakt te worden. Bij langdurige projecten factureert Studio Moonsite 70% een maand na ondertekening en 100% na afronding van het project tenzij anders vermeld. (online gaan van de website)

Artikel 19. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Studio Moonsite door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Studio Moonsite kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

Studio Moonsite is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Studio Moonsite zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.